Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udostępnieniem informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) informujemy że:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000109815 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.paih.gov.pl lub przesyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl, a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor Ochrony Danych
Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i przysługujących Pani/Panu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres: iod@paih.gov.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu, niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania.
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2023-07-14 10:22:27 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2023-07-14 10:22:29 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 216

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności