Przedmiot działalności

Zadania oraz przedmiot działalności Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. określają ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna („Ustawa”) oraz Statut Agencji, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Do ustawowych zadań Agencji należy promocja polskiej gospodarki, w tym:
 1. promocja eksportu polskich przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich,
 2. promocja polskich branż,
 3. wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 4. wspieranie inwestycji polskich za granicą,
 5. wspieranie inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. dostarczanie przedsiębiorcom informacji ekonomiczno-handlowych na temat rynków zagranicznych oraz inwestorom zagranicznym informacji na temat warunków i uregulowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prowadzenie portalu informacyjnego,
 7. organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 8. działalność wydawnicza,
 9. podejmowanie działań służących zapobieganiu skutkom sytuacji kryzysowych w rozumieniu  art.  3  pkt  1  ustawy  z dnia  26  kwietnia  2007  r.  o  zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583) lub łagodzeniu tych  skutków, w tym skutków rozprzestrzeniania  się zakażeń  wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną COVID-19.

Minister właściwy do spraw gospodarki lub inny podmiot sektora finansów publicznych mogą powierzyć Agencji wykonywanie innych zadań z zakresu administracji rządowej, wynikające w szczególności z dokumentów i programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra.

W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może udzielać pomocy finansowej zawiązanej z programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz innymi programami finansowanymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.

W zakresie promocji polskiej gospodarki Agencja może także udzielać pomocy finansowej spełniającej przesłanki pomocy de minimis, dotyczącej promocji eksportu polskich przedsiębiorców, do której zastosowanie znajdą szczegółowe warunki i tryb właściwe dla udzielania tej pomocy.

Zgodnie ze Statutem, przedmiotem działalności Agencji, zgodnie z klasyfikacją kodów PKD, jest:
 1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 2. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 3. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 4. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
 5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD.68.20.Z),
 6. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z),
 7. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),
 8. działalność agencji reklamowych (PKD.73.11.Z),
 9. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 10. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
 11. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
 12. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z).


Pliki do pobrania:

PDF
PDF
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2024-07-03 16:40:04 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2024-07-03 16:40:07 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 4732

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności