Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski - nr referencyjny: BOK/JT-25-34/2018

Nazwa postępowania Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski
Numer referencyjny BOK/JT-25-34/2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Data publikacji 14.05.2018

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. przekazuje do wiadomości publicznej opublikowane w Dz.U .U.E w dniu 11.05.2018 r. pod nr 2018/S 090-203605 ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie uslugi tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, usługi tłumaczenia pisemnego przysieglego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski.

2018.07.17

Materiały dla Wykonawców postępowania pn. Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego

Dotyczy: materiałów dla Wykonawców postępowania pn. Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j.polski- nr refrencyjny BOK/JT-25-34/2018.

Materiały dla Wykonawców postępowania  pn. Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. przekazuje Wykonawcom postępowania pn. Świadczenie usługi tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie zwykłym i ekspresowym w kombinacji językowej j. polski - j. obcy - j. polski, zgodnie z warunkami SIWZ, które Wykonawcy mają obowiązek przetłumaczyć, celem dokonania przez Zamawiającego ich oceny w ramach oceny ofert. Wykonawca ma obowiązek wykonać tłumaczenie zgodnie z warunkami SIWZ, na język wskazany dla każdego tekstu i złożyć zgodnie z warunkami i w terminie wskazanym przez Zamawiającego próbkę tłumaczenia. Wykonawcy winni przesłać tłumaczenia w formie elektronicznej na adres: anna.czochra@paih.gov.pl w terminie 1 dnia roboczego (do godz. 16:00 dnia następującego po dniu opublikowania tekstów na stronie Zamawiającego) i dostarczyć Zamawiającemu w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania tekstu w formie elektronicznej na adres Zamawiającego - tożsamy z adresem wskazanym do składania ofert. Kopertę należy oznaczyć danymi Wykonawcy i dopiskiem - Oferta na „Tłumaczenia pisemne - część ….” - kryterium jakość tłumaczenia. Wykonane przez Wykonawcę tłumaczenie będzie podlegać ocenie w ramach kryterium „jakość tłumaczenia”. Dodatkowe informacje zawiera rozdz. XV SIWZ.

Dokumentacja postępowania
Aktualizacje

< Powrót do listy


Rejestr zmian

Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 2018-07-17 14:41:53 (Anna Czochra)
Opublikowano: 2018-07-17 14:41:53 (Anna Czochra)

Liczba odwiedzin: 175

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności