Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. VI wspólnej kadencji:
 • Magdalena Maria Hilszer - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Przemysław Antoni Andrzejak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Tomasz Wiśniewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Marceli Niezgoda

Zadania i kompetencje Rady Nadzorczej:

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
 3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka i wynagrodzeń.
 4. Z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  2. przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu,
  3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Agencji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,
  4. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  5. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Agencji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  6. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
  7. wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Agencji oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej Agencji,
  8. określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategii rozwoju Agencji lub strategicznych planów wieloletnich,
  9. zatwierdzanie strategii rozwoju Agencji i strategicznych planów wieloletnich Agencji,
  10. opiniowanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  11. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  12. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu, przygotowanego przez Zarząd Agencji,
  13. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  14. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Agencji,
  15. zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  16. delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł lub nie mogą sprawować swojej funkcji,
  17. ustalanie warunków stosunków prawnych łączących członków Zarządu z Agencją, zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,
  18. ustalanie wysokości wynagrodzenia każdego członka Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  19. wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w spółkach,
  20. wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Agencji w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo spółkach kapitałowych,
  21. wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Agencji, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz dokonywanie czynności zwolnienia z długu,
  22. wyrażanie zgody na podwyższenie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiadanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych,
  23. wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw, filii, zakładów, przedsiębiorstw oraz innych jednostek,
  24. zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminów wykorzystania funduszy przewidzianych w Statucie (z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia),
  25. wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
  26. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzania aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 1.000.000 zł,
  27. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzania aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza 2.000.000 zł,
  28. wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczący zlecenia outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Agencji lub w przypadku zlecenia usług na rzecz Agencji o wartości świadczenia nie mniejszej niż 500.000 zł,
  29. wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
  30. wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000 zł netto, w stosunku rocznym,
  31. wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  32. wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  33. wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  34. opiniowanie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2024-05-23 09:27:58 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2024-05-23 09:28:01 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 3269

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności