Zarząd

Skład Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. VI wspólnej kadencji:
 • Andrzej Dycha - Prezes Zarządu
 • Magdalena Skarżyńska - Wiceprezes Zarządu

Zadania i kompetencje Zarządu:
 1. Zarząd prowadzi sprawy Agencji i reprezentuje Agencję we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
 3. Obowiązkiem Zarządu jest:
  a) opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategii rozwoju Agencji lub strategicznych planów wieloletnich,
  b) przedkładanie Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Agencji,
  c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Agencji.
 4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2024-02-19 10:50:42 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2024-02-19 10:50:45 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 5658

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności