Walne Zgromadzenie

Kapitał zakładowy wynosi 330 780 340,17 zł (wpłacony w całości).

Właścicielem 100% akcji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. jest Skarb Państwa.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Agencji oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. podział zysku lub pokrycie straty,
 3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 4. udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 5. określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
 6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 7. zmiana Statutu,
 8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 9. emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,
 10. umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
 11. połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidacja Agencji,
 12. zawiązanie przez Agencję innej spółki, utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
 13. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
 14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 15. ustalanie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 16. ustalanie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
 17. rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.
  b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałoby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
 18. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  a) 100.000.000 zł lub
  b) wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 19. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
  a) 100.000.000 zł lub
  b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 20. zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  a) 100.000.000 zł lub
  b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
 

  Rejestr zmian

  Ostatnia zmiana:
  Wprowadzono: 2024-01-25 08:24:06 (Anna Woińska)
  Opublikowano: 2024-01-25 08:24:07 (Anna Woińska)

  Liczba odwiedzin: 2006

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

  Wszystkie prawa zastrzeżone; Wyłączenie odpowiedzialności